ჩვენი პარტნიორები:

სასწავლო გარემო, განთავსება და ცხოვრება


აქ მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას სკოლაში არსებული პირობების შესახებ

სკოლის მიერ საქართველოში გადამზადებულია

1498

საჯარო მმართველობის და ადმინისტრირების პროგრამა

9136

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა

232

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

რეგისტრაცია


რეგისტრაციასთან დაკაშირებით გაიარეთ შემდეგი ეტაპები და შეავსეთ ინფორმაცია სრულად
1

პირადი ინფორმაცია

2

დამატებითი ინფორმაცია

3

კურსის არჩევა

4

დადასტურება

პირადი ინფორმაცია

პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა ნომერი

აირჩიეთ თვენთვის სასურველი კურსი


geo

სახელმწიფო ენის საბაზისო პროგრამა A1 დონე

კურსის ხანგრძლივობა:
A1 დონით (ენის გასაღები) სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს: • ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების (რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის ძირითად სფეროებთან) გაგებას; • ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე უბრალო ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას; • მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს; • ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას; • მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად) გამოყენებას; • მარტივ საუბრებში მონაწილეობის მიღება, შეკითხვების დასმას; • მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნასა და გაგებას: სტატიებში, რეკლამაში, განრიგებში; • დიალოგში მონაწილეობას, თუ მოსაუბრე ელაპარაკება ნელა და გარკვევით, საჭიროებისამებრ უმეორებს ნათქვამს.


სახელმწიფო ენის საბაზისო პროგრამა A2 დონე

კურსის ხანგრძლივობა:
A2 დონით (ენის საფუძვლები) სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს: • ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების გაგებას; • მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნას: სტატიებში, რეკლამაში, განრიგებში; • ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას; • საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს; • ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ასპექტების აღწერას; • მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების გამოყენებას; • სტანდარტული ფრაზებით ოფიციალურ მსჯელობაში, ნაცნობი თემატიკის განხილვის პროცესში ჩართვას; • ნაცნობი თემების შესახებ მარტივი ტექსტების შედგენას, საკუთარი აზრის წერილობით ჩამოყალიბებას, მოვლენის აღწერას, საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას; • მოკლე შეტყობინებებისა და ბარათების წერას, მარტივი ოფიციალური დოკუმენტის შედგენას.


სახელმწიფო ენის საბაზისო პროგრამა B1 დონე

კურსის ხანგრძლივობა:
B1 დონით (ზღვრული) სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს: • ყოველდღიურ ცხოვრებასა ან/და ნაცნობ თემებთან დაკავშირებული დისკუსიის ძირითადი შინაარსის გაგებას, მასში მონაწილეობის მიღებასა და საკუთარი აზრის, შთაბეჭდილებებისა თუ განცდების მოკლედ გადმოცემას; • ნაცნობ თემებთან დაკავშირებული ტელე და რადიო გადაცემების მთავარი არსის გაგებას; • ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული განცხადებების, ინტერვიუებისა და აქტუალურ თემებზე დაწერილი სტატიების შინაარსის წაკითხვასა და გაგებას; • ვრცელ ტექსტებში, კონკრეტული დავალების შესრულების მიზნით, საჭირო ინფორმაციის პოვნას; • ქართულენოვანი ორი პიროვნების გარკვევით და მკაფიოდ მიმდინარე საუბრის გაგებასა და მასში მონაწილეობის მიღებას; • რაიმე ამბის, ფილმისა თუ წიგნის შინაარსის მოყოლას, მასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებების გადმოცემას; • თანამოაზრისთვის დეტალური მითითებებისა და რჩევის მიცემას; • წინასწარ მომზადებული კითხვებით მოკლე ინტერვიუს ჩამორთმევას; • პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საუბარში, სტანდარტული კონსტრუქციების გამოყენებას; • მისთვის ნაცნობი ან საინტერესო საკითხების დაწვრილებითი აღწერას, საჭირო ინფორმაციის წერილობითი მოთხოვნასა და შეკითხვების მომზადებას.


სახელმწიფო შესყიდვები

კურსის ხანგრძლივობა:
სახელმწიფო შესყიდვების კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებულია საჯარო სექტორში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისა და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საქმიანობების წარმოების საკითხებზე. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ გაეცნოს და შეისწავლოს სახელმწიფო შესყიდვების არსი, შესყიდვებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საქმიანობები, შესყიდვების დაგეგმვის, ტენდერის ჩატარების და ელექტრონული ტენდერის გამოყენების პროცედურები. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი ამოცანების და საკითხების გადასაჭრელად. სახელმწიფო შესყიდვების კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან სახელმწიფო შესყიდვების ოპერირების პროცესში, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.


საჯარო ორგანიზაციების მართვა

კურსის ხანგრძლივობა:
საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებულია საჯარო სექტორში ორგანიზაციული მენეჯმენტის განხორციელებაზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საქმიანობის სწორად და ეფექტურად წარმართვაზე. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მათ წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანების გადასაჭრელად. საჯარო ორგანიზაციების მართვის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებული საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არა აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას ორგანიზაციულ მართვაში.


საჯარო ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი

კურსის ხანგრძლივობა:
საჯარო ფინანსების მართვის და შიდა აუდიტის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრისას. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან: ბუღალტრული აღრიცხვის წესებს; ფინანსური ანგარიშების არსს, აუდიტის ჩატარების, საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების სხვადასხვა კომპონენტებსა და ელემენტებს. საჯარო ფინანსების მართვის და შიდა აუდიტის კურსი განკუთვნილია საჯარო სექტორში და სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ებსა და ააიპ-ებში დასაქმებულ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან სხვადასხვა სახის ფინანსური ოპერირების პროცესში და აქვთ სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა ამ მიმართულებით, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.


ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება

კურსის ხანგრძლივობა:
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების კურსი არის პოფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებულია ორგანიზაციის მართვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის - საჯარო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვისა და დოკუმენტაციის წარმოების საკითხებზე. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ დაგეგმოს და შეასრულოს ადამიანური რესურსების მართვის ოთხი ძირითადი ფუნქცია: ორგანიზება-დაგეგმვა; ორგანიზაციაში შემოსვლის მართვა; სამუშაოს მართვა; ორგანიზაციიდან გასვლის მართვა. კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანური რესურსების მართვის მოქმედი სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას ორგანიზაციული განვითარებისა და ადამიანური რესურსების მართვაში. კურსის მიმდინარეობისას მსმენელებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაიცნონ ამ სფეროში წარმატებული ადამიანები, რომლებიც მოწვეული სპიკერის სტატუსით გაუზიარებენ მსმენელებს საკუთარ გამოცდილებას.


საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

კურსის ხანგრძლივობა:
საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი არის პროფესიული სასწავლო პროგრამა, რომელიც ემყარება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლებრივ და მეცნიერულ პრინციპებს. კურსი დაეხმარება მსმენელს უკეთ შეისწავლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი საკითხები. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცემა, ისევე როგორც პერსონალური მონაცემების დაცვა, რაც საჯარო მოხელეთათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. სასწავლო კურსის მსვლელობისას მოხდება ამ დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობა, მსმენელთა საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება-განხილვა, რაც დაეხმარება მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად. საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი განკუთვნილია როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებულ იმ პირთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და სურვილი გაიღრმავონ ცოდნა, ასევე დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის შექმნას.


ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა

კურსის ხანგრძლივობა:
პროგრამის მიზანია მსმენელებმა შეისწავლონ საჯარო სექტორში ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები. კურსი განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვინც უშუალოდ არის ჩართული ან ხელმძღვანელობს ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. კურსის განმავლობაში მსმენელები გაეცნობიან გზების, ხიდების, ადმინისტრაციული შენობების, წყალგაყვანილობებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ ზედამხედველობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო კანონმდებლობას, რეგულაციებს და არსებულ პრაქტიკას, რაც მოიცავს სამშენებლო ნორმებს, პროცესის ორგანიზებას, ტექნიკური დავალებების ცვლილების განხორციელების პირობებს და სხვა. სწავლების მიზანია მიაწოდოს მსმენელს მოკლევადიანი, მაღალი ხარისხის კურსი, რომელიც საშუალებას მისცემს მონაწილეებს მიიღონ არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ ჯგუფური სამუშაოებისა და სავარჯიშოების საშუალებით, ასევე ობიექტებზე გასვლითა და პრაქტიკული მაგალითების მიღებით, განავითაროონ თავიანთი პრაქტიკულ უნარ- ჩვევები.


კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა:
პროგრამის მიზანია, მსმენელი გახდეს კონკურენტუნარიანი და შეიძინოს ის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა მაღალ ტექნოლოგიურ გარემოში მანევრირებისათვის, რაც საშუალებას მისცემს მათ, თავისუფლად შეძლონ ელექტრონულ ფორმატში საქმის წარმოება, პროფესიული ცოდნის ამაღლება Web ტექნოლოგიების გამოყენებით, მარტივი კომუნიკაციის დამყარება საჭირო დოკუმენტაციის გაცვლის მიზნით, შრომის ეფექტურობის გაზრდა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე, უწყვეტი განათლების კონცეფციის ფარგლებში დაწინაურება და პიროვნული ზრდა.

დამატებითი ინფორმაცია


შევსებული ინფორმაციის დადასტურება

გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ შევსებული ინფორმაციის სიზუსტე და დადასტურებით დაასრულოთ რეგისტრაცია. მადლობა!

საკონტაქტო ინფორმაცია


ნებისმიერ კითხვასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (+431) 232600

ქ. ქუთაისი - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
ნიკეას ქ. №13, ქ. ქუთაისი 0120
ტელ: (+431)  232600 
ელ-ფოსტა: zspa@zspa.ge33, თამარ მეფის ქუჩა,
ახალქალაქი 0700, საქართველო
ელ-ფოსტა: sh.tetvadze@zspa.ge

ქ. ახმეტა – ააიპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება, ქალაქ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ბახტრიონი

0900 ახმეტა, თუშეთის ქუჩა N2

ელ ფოსტა: j.kotorashvili@zspa.ge

106, სულხან–საბას ქუჩა,
ბოლნისი 1100, საქართველო
ელ-ფოსტა: n.chakvetadze@zspa.ge
2, სადგურის ქუჩა,
გარდაბანი 1300, საქართელო
ელ-ფოსტა: t.mandzulashvili@zspa.ge
1, თავისუფლების ქუჩა,
დმანისი 1700, საქართველო
ელ-ფოსტა: l.sikhuashvili@zspa.ge

ქ.თბილისი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

0102 თბილისი, დიმიტრი უზნაძის N52

ტელ:(+995 322990920)

ელ-ფოსტა:zspa@zspa.ge

ქ. ლაგოდეხი

2700 ლაგოდეხი, ქიზიყის ქუჩა N16

ელ ფოსტა: n.bregvadze@zspa.ge

11, ლამბალოს ქუჩა,
ლამბალო 3800, საქართველო
ელ-ფოსტა: e.patarkatsishvili@zspa.ge
100, რუსთაველის ქუჩა, 
მარნეული, 3000 საქართველო
ელ-ფოსტა: j.huseinova@zspa.ge; s.karaeva@zspa.ge
9, ტერიანის ქუჩა, 
ნინოწმინდა 3400 საქართველო
ელ-ფოსტა: e.qspoian@zspa.ge
22, არისტოტელეს ქუჩა,
წალკა 5300 საქართველო
ელ-ფოსტა: n.jmukhadze@zspa.ge